Holberg.nu 25/2009

Baggesen's »Jeppe«


Redaktion: Bjørn AndersenVersion 1.3 • 21.03.2009 • Kontakt Holberg.nuHolberg.nu's forside


Du kan indstille dit browser så bogstaverne
bliver større eller mindre; du kan også
gøre selve billedet smallere osv.


Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hér

Jeg er en Bonde, fød i Vemmeløv


Nu! hvi saa bister, kiere Herre,
Igientog Helten, hør mig ud!
Jeg er ei nogen Stud, desværre!
Min Fader gik paa to, min Moder ligesaa,
Og til min Dødedag, vil Gud,
Skal jeg deri dem ogsaa slægte paa;
Jeg stanger ingen Mand; jeg tygger aldrig Drøv;
Jeg er en Bonde, fød i Vemmeløv;
Mit Navn er Jeppe; denne snu Krabat,
Som staaer paa fire ved min Side,
Har snydt mig, og skal sælges til Soldat;
Han synes ikke just den Stand at lide;
Men Kongen ganske vist vil selv bifalde Dommen:
Ham vil jeg tale med, og derfor er jeg kommen.


Jens Baggesen var i 1785 en ung mand der havde evner der rakte langt videre end elementær skønskrift - og han viste sig snart også at kunne noget med fremstående herrer - og med yndige fruer og frøkener.

Den Jeppe som dette handler om er én af Jens Baggesen's allerungdommeligste kreationer. Da han var 21 lykkedes det ham at få udgivet nogle Comiske Fortællinger (1785) til en lang række subskribenter. I bogen er en fortale og en liste over alle køberne. Først Kongen - Christian 7' - (16 eksemplarer), så følger Kronprinsen (10), Arveprinsen (8) og en lang række i alfabetisk orden: Klædekræmmere, købmænd, studenter og mange flere, som fx en vis staldmester Bülow. 1785 var året efter at Kronprinsen var blevet konfirmeret og havde skubbet Enkedronning Juliane Marie, Arveprins Frederik og deres betroede mand, Ove Høegh-Guldberg, til side.

I Comiske Fortællinger finder man Poesiens Oprindelse, Katten eller Elskovs Magt, Deucalion og Pyrrha og til sidst det længste stykke: Jeppe. Et Eventyr (s. 101-196).

At Baggesen var stærkt inspireret af Holberg er let at se. En bonde falder omkuld og slår sig fordærvet, konen - Birte - er efter ham, og der sker indtil flere forvandlinger før det hele ender langt mere lykkeligt end i komedien fra 1722. Egentlig er der 'lige så mange' forskelle som der er ligheder på de to Jeppe-ting, faktisk så mange at man må spørge sig selv hvorfor Baggesen netop ville profilere sig på den 'gamle' komedies bekostning. Dét vil jeg vende tilbage til ved en senere lejlighed.

Baggesen's Jeppe er ikke noget mesterstykke, snarere et fermt og muntert stykke skrammel, men måske læsningen af det kan hjælpe en smule til at 'få fat på' dén Baggesen - der få år efter præsterede en meget udmærket oversættelse af Niels Klim.

Inspirationskilderne og 'henvisningerne' er i øvrigt mange, og mon ikke det har været en del af projektet at demonstrere netop dette? Én af inspirationskilderne var Cervantes Don Quixote, der var én af Holberg's favoritter. Den var først blevet udgivet på dansk i 1776-1777 i Dorothea Biehl's oversættelse, men om Baggesen har læst dén véd jeg ikke pt.

Siden Baggesen levede på en tid hvor bondespørgsmålet blev mere og mere påtrængende, har jeg set efter om der skulle stå noget; en smule kan man finde, men ikke meget. At kornskriverens søn fra Korsør var kritisk hvad angik bøndernes forhold er der næppe meget tvivl om. Ét af de mere centrale steder kan man finde i Jeppe på s. 177-178. Men da havde Baggesen allerede skrevet en ret 'energisk' strofe i sin Selskabssang på Kongens Fødselsdag 29. Januar 1784, den næstsidste:

Der er et Slags Folk under Kronen,
Som, skiøndt de er' Christians Børn,
Og Danske, og Støtter for Thronen,
Og Rigets fornemmeste Værn,
Dog agtes forfærdelig ringe
Og leve (Gud bedre det!) slet.
Ha! Brødre! Lad Glassene klinge:
Gid Bonden dog eengang skee Ret!

[I en senere udgave tales der om at bønderne levede i et tungt slaveri]


Der er et enkelt sted hvor tonearten er helt ved siden af hvad der er gangbart i dag, men som der er mange historiske eksempler på i udenlandsk og dansk litteratur. Det drejer sig om hvordan Baggesen anvender det typiske billede på en jøde: Én der kun tænker i profit, se s. 184-185 + s. 195.

Baggesen's Jeppe kan du hente som PDF på: http://holberg.nu/Baggesen-Jeppe.pdf

En artikel om Baggesen i Dansk Biografisk Lexicon, 1. udgave, kan findes på: http://bjoerna.dk/Holberg/Brandes-2007-Biografier.htm#Jens BaggesenBjørn Andersen,
21.03.2009Billede

Teknisk afdeling:

Comiske Fortællinger kan findes to andre steder på internettet:

På ADL og på Kalliope. På ADL er der desuden et forfatterportræt:

http://www.adl.dk/adl_pub/forfatter/e_forfatter/e_forfatter.xsql?ff_id=70

http://www.kalliope.org/digt.pl?longdid=baggesen2002122501

ADL's udgave duer ikke rigtig; udgaven er nemlig ikke efter den ungdommelige 1' udgave, og senere udgaver forekommer mig (i dette tilfælde) ikke at være særlig interessante. I øvrigt er der en række restriktioner på hvordan man må bruge ADL-materiale.

Kalliope-udgaven er meget fortrinlig, desuden må den redistribueres frit. Den kan i høj grad anbefales (og tilsvarende gælder andre Kalliope-ting), men den følger ikke sidetallene så tæt som min udgave gør - og der er også et par andre, små, tekniske 'ting'.

Kunne det så ikke være lige meget? Jo bestemt - især for den almindelige internetbruger, men da jeg 'tilfældigvis' har en laset 1785-udgave jeg kan konsultere, og da jeg påtænker at lægge forskellige noter ind med links fra Baggesen's tekst, så har det været mere praktisk at udarbejde min egen udgave.